Hz. Muhammed (sav)’in Kronolojik Hayatı

M.S. 571- Fil Olayı. Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe’ye saldırdı.

20 Nisan 571- İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed (s.a.v.) doğdu.

575 – Dört sene süt annesi Halime’nin yanında kaldıktan sonra
ailesine dönüşü.

576 – Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine’ye
gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ’da annesinin
vefâtı.

578 – Dedesi Abdulmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Talib’in himâyesine girmesi.

583 – Amcası Ebû Talib’le Suriye’ye ticaret kervanıyla gitmesi ve
Busra’da Bahîra’nın, bu genç çocuğun beklenen son Peygamber
olabileceğini sezmesi.

588 – Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.

591 – Kureyş-Hevâzîn arasında dört yıl süren Ficar harbinde tarafsız
kalması ve Hılf’ûl Fudûl Cemiyeti’ne girmesi, bununla hep iftihar
etmesi.

595 – Hz. Hatice’nin kervanını Şam’a götürmesi, Meysere’nin Hz. Muhammed’e hayranlığı.

596 – Hz. Hatice ile evlenmesi, Ebû Talib’in nikâh töreninde konuşması.

598 – Oğlu Kasım’ın doğması. (Kendisine Ebul Kasım denilmesi).

599 – Hz. Ali’nin doğması.

600 – Kızı Zeyneb doğdu,

604 – Kızı Rukiye doğdu,

608 – Kızı Ümmügülsüm doğdu.

608 – Muhammed’ül Emîn denilen Hz. Muhammed’in Kâbe hakemliği.

610
– Hira mağarasında (Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde) ilk vahyin gelişi,
peygamber oluşu. En yakınlarını İslâm’a davet etmesi. Hz. Hatice, Hz.
Ebubekir,Hz. Ali ve Hz. Zeyd’in müslüman olmaları. *Kızı Hz. Fatıma’nın
doğumu.

613 – Üç yıl gizli davetten sonra Safâ Tepesi’ne çıkıp açıktan davete başlaması.

615 – Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz.Ömer liderliğindeki 14
müslümanın Habeşistan’a hicreti. Putperest müşriklerin zulüm ve
işkencelerini iyice artırmaları üzerine müslümanların Dâr’ul Erkam’a
sığınmaları.

616 – Hz. Hamza ve Hz.Ömer’in müslüman olmaları.
– İran Hükümdârı Perviz’in, Suriye ve Mısır’ı zabtetmesi.

617 – Hz. Ali’nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77
erkek) 90 müslümanın ikinci Habeşistan hicreti. Müşriklerin muhacirleri
geri istemesi.
– Habeş Necâşî’sinin, Hz. Câfer’in okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi.
– Kureyş kabilesinin Haşimoğulları’yla münâsebeti keserek boykot ilanı.

619 – Kureyş’in üç senelik ablukayı kaldırması. Hz. Hatice ve hemen
peşinden Ebû Talib’in vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada
tatması (Hüzün Yılı).

620 – Peygamberimizin İslâm’a davet için
Taif’e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mut’im bin Adiy himâyesinde
geri Mekke’ye dönmesi.
– İsrâ ve Mi’rac Olayı. Allâhu Zülcelâl’in Peygamberimizi onurlandırması.
– Peygamberimizin hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi.
– I. Akabe Biatı. Medineli (Yesribli)12 kişinin müslüman olması. Beş vakit namaz farz kılındı.

621 – II. Akabe Biatı. Peygamberimiz geçen yıl Medinelilere İslâm’ı ve
Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i göndermişti. Mus’ab’ın
gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle gizlice buluştu,
O’nu Medineye davet etti.

622 – Hz. Muhammed’in, dostu Hz. Ebû Bekir’le Mekke’den Medine’ye hicreti. Hicrî takvimin başlangıcı.
– Rasûlullah’ın Kuba Mescidi’ni yaptırması. Ranuna vadisinde ilk Cuma
namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması. Neccâr oğullarının
Rasûlullah’ı Medineye götürmesi.
– Ebû Eyyûb el Ensârî’nin evinde 7 ay misafir kalması.
– Muhacirlerle Ensar arasında kardeşliğin kurulması.
– Mekke’de nişanlandığı, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesi.
– Bizanslıların Suriye ve Mısır’ı İran’dan (Sâsânîler’den) geri alması.

623 – Medine’de Mescid-i Nebevî’nin ve Hâne-i Saâdet’in yedi ayda inşâsı.
– Ezanın meşrû kılınması. İlk nüfus sayımı.
– Mescidin önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması.
– Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan, Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe-i Muazzama’ya çevrilmesi.
– Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması.
– Medine İslam Şehir Devleti’ nin ilk anayasasının hazırlanması.
– Medine Şehir (site) Devleti’nin kurulması. Yönetimin başına Allah
Rasûlünün geçmesi.(Müslümanlar hicretle; ezilen horlanan bir cemaatten
devlete geçmişlerdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’de yalnızca bir
peygamberdi. Şimdi ise hem peygamber, hem de bir devlet başkanı idi).
– Cihada izin verilmesi.

624 – İslam’da ilk harb olan şanlı Bedir zaferi ve küfrün elebaşısı Ebû Cehil’in öldürülüşü (Yerine Ebû Süfyan’ın geçmesi).
– Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınışı. İlk bayram namazı.
– Peygamberimizin kızı ve Hz Osman’ın hanımı Rukiye’nin vefatı.
– Peygamberimizin kızı Hz. Fatma ile Ebû Talib’in oğlu Hz. Ali’nin evlenmesi.
– Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münâfıkların türemesi.

625 – Uhud harbi, Hz. Hamza’nın şehid olması.
– Hz. Hasan’ın doğumu (Ramazan ayında)
– Peygamber Efendimizin Hz. Ömer’in kızı Hafsa ile evlenmesi.
– Reci’ vak’ası: İslâm’a davet için çevre kabilelere gönderilen
muallimlerden dördünün şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeyb’in Mekkeliler’e
satılması ve şehid edilmesi.
– Bi’r-i Maûne faciası: Necid’e gönderilen 70 muallimin şehâdeti.
– Benî Nâdir Gazvesi: Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi.
– Hz. Hüseyin’in doğumu. (Şaban ayında)
– Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz. Peygamberin Zeyd b. Sabit’e İbrânice öğrenmeyi emretmesi.
626 – Dûmetü’l Cendel Gazvesi. Suriye’de toplanan eşkıyalar dağıtıldı.
– Peygamberimizin Ümmü Seleme ile evlenmesi.
– İçki ve kumarın haram kılınması.

627 – Hendek (Ahzab) Harbi: Medine’yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları.
– Hendek harbinde hainlik eden Benî Kureyza Yahudilerin cezalandırılmaları.
– Peygamberimizin, halasının kızı Cahş kızı Zeyneb’le evlenmesi.
– Müreysî (Benî Mustalık) Gazâsı: Bu kabile Medine’ye saldırmak
istediğinden susturuldu. Dönüşte ifk (Hz. Aişe’ye iftira) dedikodusu
yayıldı.
– Teyemmüm meşrû kılındı.

628 – Hudeybiye
Antlaşması. Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma müslümanlar için
siyâsî bir zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam
Devleti’ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes süresi içinde
Peygamberimiz (s.a.v.) Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ
faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti. Bu sayede zamanın
hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu. Mektuplar göndererek
onları İslâm’a çağırdı. (Bizans İmparatoru Heraklius’a, İran Kisrâsı
Perviz’e, Mısır Azîzi Mukavkıs’a, Habeşistan Necâşîsi’ne, Yemen Vâlisi
Bâzân’a, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve
mektuplar gönderdi. Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş
Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu. Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi
davrandı.)
– Hayber’in Fethedilmesi. Hz. Ali’nin dillere destan
kahramanlıklar göstermesi, Yahudilerin baş cengâveri (savaşçısı)
Merhab’ı bir hamlede yere sermesi.
– Fedek Yahudileri’nin vergiye bağlanması.
– Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed’i (zehirli etle) zehirleme girişimi.
– Peygamberimizin Hz. Safiyye ile evlenmesi.
– Mut’a nikâhının yasaklanması.
– Mekke’den Habeşistan’a göçmüş olan müslümanların Câfer-i Tayyar
başkanlığında Medine’ye dönmeleri. Necâşi tarafından Peygamberimize
gıyaben nikâhlanan Ümmü Habibe vâlidemiz de bu kafiledeydi.
– Bizans-İran savaşı. İran’da müthiş veba salgını.
629 – Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmeleri (Umret’ül Kazâ).
– Halid bin Velid ve Amr İbnü’l As’ın müslüman olup Medine’de müslümanlara katılması.
– İran’ın Yemen Vâlisi Bazan’ın Müslüman oluşu.
– Mu’te Harbi. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve
Abdullah bin Revâha’nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid’in
askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin
kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat
vermeden geri çekilmesi. Mu’te Savaşı, Suriye’de müslümanların
Bizans’la ilk karşılaşması idi.
– Zâtu’s-Selâsil Olayı’nda Amr İbnü’l As’ın kumandanlık etmesi.

630 – Mekke’nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi.
– Ebû Süfyan ve oğlu Muaviye’nin Müslüman oluşu.
– Huneyn Gazâsı ve Evtas Savaşı.
– Taif’in muhasarası, putlarının Ebû Süfyan ve Mugîre’nin eliyle yıkılması.
– Savaş esirleri arasında (Halime’nin kızı) süt kardeşi Şeymâ’yı
görünce serbest bırakması ve Hevâzîn heyetine bütün esirlerin serbest
bırakıldığını bildirmesi.
– Savaş ganimetlerinden müellefe-i kulûba (kalpleri islâma ısındırılacak olanlara) hisse verilmesi.
– Çevredeki bazı Arap emirliklerine elçiler göndermesi.
– Kasîde-i Bürde şairi Kâ’b bin Züheyr’in Peygamberimizin huzuruna
gelerek “Bânet Suâdü” diye başlayan meşhur kasîdesini okuması ve
“Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden
kazıyan Allah’ın kılıçlarından biridir” beytini söyleyince Efendimizin
çok memnun olması ve Hırka-i Şerîf’ini hediye etmesi.
– Kızı Hz. Zeyneb’in vefatı. Eşi Mâriye’den oğlu İbrahim’in doğumu.
– Mescid-i Nebevîde üç basamaklı bir minber yapılması.
– Tebük Seferi. Peygamberimizin son gazâsı. Bir çatışma olmadı ama çok
zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizans’a karşı 30
bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir.

– Münafıkların Tebük Seferi’ne katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları fesat yuvası Mescid-i Dırar’ın yıktırılması.
– Sulh ve sükûn devresi. Elçiler yılı (Senetü’l Vüfûd). 70 kadar
kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen
heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri.
– Sevgili oğlu İbrahim’in vefatı. Necâşî için gâib namazı kılması.
631 – Hz. Ebubekir’in hac emirliği.

632 – Peygamberimizin Vedâ (ilk ve son) Haccı ve yüz bini aşkın Huccâc’a verdiği “Vedâ Hutbesi”.
– Müslümanlığın hemen hemen bütün Arabistan’a yayılması. (M.
Hamîdullah’ın tahminine göre müslümanların sayısı bu sırada 400. 000
idi.)
– Peygamberimizin Bakî Mezarlığı’na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü’minleri selamlaması ve şehidlere duası.
– Vefâtından üç gün önce Hz. Ali ile Fahd’a dayanarak mescide gelip
cemaata namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîleri ve son
tavsiyelerde bulunması.

8 Haziran 632Rasulullah’ın vefatı ; Fânî âlemden ebedî âleme göç etmeleri ve ruhunun Refîk-i A’lâ’ya (Yüce Dost’a) yükselişi.

……..

Alıntı ile Cevapla