Asr-ı Saadette İslamAsr-ı Saadet, Hz. Resmin orjinal hali için tıklayınız‘in, Yüce Allah’tan aldığı Kur’an ayetlerini insanlara tebliğ ettiği ve kendi gözetim ve denetimi altında hayata geçirdiği dönemdir. Bu dönem, Dünyadaki tüm Müslümanlarca ‘Altın Çağ’ olarak kabul edilir ve İslâm’ın sadece bu dönemde eksiksiz ve mükemmel yaşandığına inanılır. Bu dönemde yaşanan hayat ve ortaya konan örneklik, Müslümanlar tarafından ilk ve en önemli kaynak olarak kabul edilir. Her Müslüman’ın zihin dünyasının oluşumundaki en büyük pay hiç şüphesiz ki Asr-ı Saadet’e aittir. Asr- Saadet dönemi her Müslüman için kutlu çağdır. İçinde hayatın her alanına ilişkin örneklikler taşır. Dünyadaki tüm Müslümanlar, yüzyıllardır o dönemdeki hayatın bir benzerini yaşamak ve yaşatmak için çaba sarfederler. İslâm Medeniyetini inşa eden ana unsurlardan en önemlisi, Asr-ı Saadet adı verilen bu özel zaman diliminde ortaya konan ilkelerdir. Asr-ı Saadet’in Müslümanların ilim, ahlak, düşünce ve toplumsal hayatlarının oluşumunda özel ve belirleyici bir öneme sahip olduğunda hiç şüphe yoktur. Bunun bir çok sebebi sayılabilir. Ancak belirtilmesi gereken sebeplerden ilki, bu dönemde, tüm Müslümanlar için pek çok yönüyle örnek alınması gerekli bir hayatın yaşanmış olmasıdır. Ayrıca İslâmi hayat ve düşünce dünyasının her alanına ilişkin ilk uygulamaların bu dönemde hayat bulmuş olması da Asr-ı Saadet’in önemini artıran faktörlerin başında gelir. Müslümanlar tarafından oluşturulmuş ve zaman içinde gelişip özel akım veya disiplin niteliğini kazanmış her önemli hareket, kendine Kur’ân-ı Kerim yanında Hz. Resmin orjinal hali için tıklayınız‘in tatbikatına sahne olan Asr-ı Saadet’ten de bir dayanak bulma ihtiyacını hissetmiştir. Tefsir’den Fıkıh’a, Tasavvuf’tan Kelam’a ve diğer fikrî ve ilmî faaliyet biçimlerine kadar Müslümanların düşünce ve davranışlarını yönlendiren her önemli oluşumun, köklerini Asr-ı Saadet’e dayandırması, bu özel dönemin niçin farklı bir öneme sahip olduğunu yeterince açıklar. Siyaset ve genel toplumsal örgütlenme modelleri için de durum farksızdır. Bugünün şartlarında dahi, İslâm’ın genel ilkelerinden hareketle toplumsal örgütlenme modeli üzerine kafa yoranlar, kendilerine Asr-ı Saadet’ten meşru ve ikna edici dayanaklar bulmak durumundadırlar. Bu durum, İslâmî metodoloji açısından böyle olması gerektiği gibi, Müslüman aklı ve vicdanı tarafından genel kabul görmesi açısından da böyledir ve böyle olmak zorundadır.

Kitap Bilgileri

Adı : Asr-ı Saadette İslam Yazarı : Vecdi Akyüz Yayınevi : Beyan Dili : Türkçe Ekl. Tarihi : 23.04.2008 Boyutu : 2.64 MB İndiren : 1749 Resmin orjinal hali için tıklayınız
http://www.darulkitap.com/indir/asr-…yuz-beyan.html

Ashabın Dilinden Peygamberimizin Hayatı

Ashabın Dilinden Peygamberimizin Hayatı


Yüce Allah yeri yaratınca göğü yaratmaya niyet etti. Yedi kat olarak göğü yarattı. Arşı da yaratıp arş’ın bacağına: “Resmin orjinal hali için tıklayınız, Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur diye yazdı. Yüce Allah, Adem’le Havva’yı yerleştirdiği cenneti yarattıktan sonra, kapılara, yapraklara, kubbelerin ve çadırların üzerine, Adem daha ruhla ceset arasındayken benim adımı yazdı. Yüce Allah Adem’e can verince o, Arş’a baktı ve benim adımı gördü. Allah ona, Resmin orjinal hali için tıklayınız‘in, Adem oğlunun efendisi olduğunu söyledi. Şeytan, Adem’le Havva’yı aldattığında, onlar tövbe edip benim adımın Allah’a şefaatçi olmasını istediler.

Kitap Bilgileri

Adı : Ashabın Dilinden Peygamberimizin Hayatı Yazarı : A. İbnü’l-Cevzi Yayınevi : Uysal Konya Dili : Türkçe Ekl. Tarihi : 23.04.2008 Boyutu : 1.2 MB İndiren : 2068

Hadis Ansiklopedisi(23 hadis kitabı içeriği)

DarulKitap.com Ekibinin hazırladığı Hadis Ansiklopedisi’nin içerdiği 23 hadis kitabı:

Sahihi Buhari
Sahihi Muslim
Kutubi Sitte
Suneni Ebu Davud
Suneni İbni Mace
Suneni Darimi
Suneni Tirmizi
Suneni Nesai
Musnedi Ebu Hanife
Musnedi Ahmed bin Hanbel
Riyazu’s-Salihin
Cemul-Fevaid – Rudani (tam değil)
Muvatta – İmam Malik
Ahkam Hadisleri (tam değil)
Camiu’l-Ehadis
Esbabu Vurudil-Hadis
Mutevatir Hadisler
Kudsi Hadisler
Cemu’s-Sagir – Suyuti
Dualar ve Zikirler – İmam Nevevi
Kitabu’z-Zühd – A.Hanbel
Mucemu’s-Sagir – Taberani
…………libu Aliyye (tam değil)

İndir(rapid)

MESNEVİ-İ ŞERİF TERCEMESİ

MESNEVİ-İ ŞERİF TERCEMESİ

Dosyayı indirmek için linkin üzerinde sağ tuşa basıp farklı kaydeti tıklayınız.
cilt-1
cilt-2
cilt-3
cilt-4
cilt-5
cilt-6

Peygamberler Tarihi

Hz.Adem’den Son Peygamber Hz. MUHAMMED MUSTAFA ALEYHİSSELÂM’a
kadar Peygamberlerin hayatları

MUTLAKA BAKILMASI GEREKEN YAPIT

İNDİR:http://rapidshare.com/files/27024365…arihi.rar.html

Osmanlı Padişahları – Portreleri, Biyografileri, Tuğralarıyla

Osmanlı Padişahları

Portlreleri
Biyografileri
Tuğralarıyla

60 MB PDF

>> Osmanlı Padişahları <<

İmam-ı Azam Ebu Hanife – Diyanet Yayınları (E-Kitap)

Ebu Hanife-Muhammed Ebu Zehra Diyanet Yayınları
Imam-ı Azam Ebu Hanife’nin hayatı ve görüşleri anlatılmaktadir. Türkçe olarak böyle detaylı bir eser daha yoktur. Kitap Ebu Hanife’nin Fıkıh Usulu anlayışını, fıkhi görüşlerini, kullandığı metodu etraflıca işlemektedir
.

İndir(dosyam.net)
İndir(Rapidshare)