Hz. Muhammed (sav)’in Kronolojik Hayatı

M.S. 571- Fil Olayı. Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe’ye saldırdı.

20 Nisan 571- İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed (s.a.v.) doğdu.

575 – Dört sene süt annesi Halime’nin yanında kaldıktan sonra
ailesine dönüşü.

576 – Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine’ye
gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ’da annesinin
vefâtı.

578 – Dedesi Abdulmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Talib’in himâyesine girmesi.

583 – Amcası Ebû Talib’le Suriye’ye ticaret kervanıyla gitmesi ve
Busra’da Bahîra’nın, bu genç çocuğun beklenen son Peygamber
olabileceğini sezmesi.

588 – Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.

591 – Kureyş-Hevâzîn arasında dört yıl süren Ficar harbinde tarafsız
kalması ve Hılf’ûl Fudûl Cemiyeti’ne girmesi, bununla hep iftihar
etmesi.

595 – Hz. Hatice’nin kervanını Şam’a götürmesi, Meysere’nin Hz. Muhammed’e hayranlığı.

596 – Hz. Hatice ile evlenmesi, Ebû Talib’in nikâh töreninde konuşması.

598 – Oğlu Kasım’ın doğması. (Kendisine Ebul Kasım denilmesi).

599 – Hz. Ali’nin doğması.

600 – Kızı Zeyneb doğdu,

604 – Kızı Rukiye doğdu,

608 – Kızı Ümmügülsüm doğdu.

608 – Muhammed’ül Emîn denilen Hz. Muhammed’in Kâbe hakemliği.

610
– Hira mağarasında (Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde) ilk vahyin gelişi,
peygamber oluşu. En yakınlarını İslâm’a davet etmesi. Hz. Hatice, Hz.
Ebubekir,Hz. Ali ve Hz. Zeyd’in müslüman olmaları. *Kızı Hz. Fatıma’nın
doğumu.

613 – Üç yıl gizli davetten sonra Safâ Tepesi’ne çıkıp açıktan davete başlaması.

615 – Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz.Ömer liderliğindeki 14
müslümanın Habeşistan’a hicreti. Putperest müşriklerin zulüm ve
işkencelerini iyice artırmaları üzerine müslümanların Dâr’ul Erkam’a
sığınmaları.

616 – Hz. Hamza ve Hz.Ömer’in müslüman olmaları.
– İran Hükümdârı Perviz’in, Suriye ve Mısır’ı zabtetmesi.

617 – Hz. Ali’nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77
erkek) 90 müslümanın ikinci Habeşistan hicreti. Müşriklerin muhacirleri
geri istemesi.
– Habeş Necâşî’sinin, Hz. Câfer’in okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi.
– Kureyş kabilesinin Haşimoğulları’yla münâsebeti keserek boykot ilanı.

619 – Kureyş’in üç senelik ablukayı kaldırması. Hz. Hatice ve hemen
peşinden Ebû Talib’in vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada
tatması (Hüzün Yılı).

620 – Peygamberimizin İslâm’a davet için
Taif’e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mut’im bin Adiy himâyesinde
geri Mekke’ye dönmesi.
– İsrâ ve Mi’rac Olayı. Allâhu Zülcelâl’in Peygamberimizi onurlandırması.
– Peygamberimizin hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi.
– I. Akabe Biatı. Medineli (Yesribli)12 kişinin müslüman olması. Beş vakit namaz farz kılındı.

621 – II. Akabe Biatı. Peygamberimiz geçen yıl Medinelilere İslâm’ı ve
Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i göndermişti. Mus’ab’ın
gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle gizlice buluştu,
O’nu Medineye davet etti.

622 – Hz. Muhammed’in, dostu Hz. Ebû Bekir’le Mekke’den Medine’ye hicreti. Hicrî takvimin başlangıcı.
– Rasûlullah’ın Kuba Mescidi’ni yaptırması. Ranuna vadisinde ilk Cuma
namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması. Neccâr oğullarının
Rasûlullah’ı Medineye götürmesi.
– Ebû Eyyûb el Ensârî’nin evinde 7 ay misafir kalması.
– Muhacirlerle Ensar arasında kardeşliğin kurulması.
– Mekke’de nişanlandığı, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesi.
– Bizanslıların Suriye ve Mısır’ı İran’dan (Sâsânîler’den) geri alması.

623 – Medine’de Mescid-i Nebevî’nin ve Hâne-i Saâdet’in yedi ayda inşâsı.
– Ezanın meşrû kılınması. İlk nüfus sayımı.
– Mescidin önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması.
– Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan, Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe-i Muazzama’ya çevrilmesi.
– Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması.
– Medine İslam Şehir Devleti’ nin ilk anayasasının hazırlanması.
– Medine Şehir (site) Devleti’nin kurulması. Yönetimin başına Allah
Rasûlünün geçmesi.(Müslümanlar hicretle; ezilen horlanan bir cemaatten
devlete geçmişlerdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’de yalnızca bir
peygamberdi. Şimdi ise hem peygamber, hem de bir devlet başkanı idi).
– Cihada izin verilmesi.

624 – İslam’da ilk harb olan şanlı Bedir zaferi ve küfrün elebaşısı Ebû Cehil’in öldürülüşü (Yerine Ebû Süfyan’ın geçmesi).
– Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınışı. İlk bayram namazı.
– Peygamberimizin kızı ve Hz Osman’ın hanımı Rukiye’nin vefatı.
– Peygamberimizin kızı Hz. Fatma ile Ebû Talib’in oğlu Hz. Ali’nin evlenmesi.
– Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münâfıkların türemesi.

625 – Uhud harbi, Hz. Hamza’nın şehid olması.
– Hz. Hasan’ın doğumu (Ramazan ayında)
– Peygamber Efendimizin Hz. Ömer’in kızı Hafsa ile evlenmesi.
– Reci’ vak’ası: İslâm’a davet için çevre kabilelere gönderilen
muallimlerden dördünün şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeyb’in Mekkeliler’e
satılması ve şehid edilmesi.
– Bi’r-i Maûne faciası: Necid’e gönderilen 70 muallimin şehâdeti.
– Benî Nâdir Gazvesi: Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi.
– Hz. Hüseyin’in doğumu. (Şaban ayında)
– Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz. Peygamberin Zeyd b. Sabit’e İbrânice öğrenmeyi emretmesi.
626 – Dûmetü’l Cendel Gazvesi. Suriye’de toplanan eşkıyalar dağıtıldı.
– Peygamberimizin Ümmü Seleme ile evlenmesi.
– İçki ve kumarın haram kılınması.

627 – Hendek (Ahzab) Harbi: Medine’yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları.
– Hendek harbinde hainlik eden Benî Kureyza Yahudilerin cezalandırılmaları.
– Peygamberimizin, halasının kızı Cahş kızı Zeyneb’le evlenmesi.
– Müreysî (Benî Mustalık) Gazâsı: Bu kabile Medine’ye saldırmak
istediğinden susturuldu. Dönüşte ifk (Hz. Aişe’ye iftira) dedikodusu
yayıldı.
– Teyemmüm meşrû kılındı.

628 – Hudeybiye
Antlaşması. Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma müslümanlar için
siyâsî bir zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam
Devleti’ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes süresi içinde
Peygamberimiz (s.a.v.) Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ
faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti. Bu sayede zamanın
hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu. Mektuplar göndererek
onları İslâm’a çağırdı. (Bizans İmparatoru Heraklius’a, İran Kisrâsı
Perviz’e, Mısır Azîzi Mukavkıs’a, Habeşistan Necâşîsi’ne, Yemen Vâlisi
Bâzân’a, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve
mektuplar gönderdi. Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş
Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu. Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi
davrandı.)
– Hayber’in Fethedilmesi. Hz. Ali’nin dillere destan
kahramanlıklar göstermesi, Yahudilerin baş cengâveri (savaşçısı)
Merhab’ı bir hamlede yere sermesi.
– Fedek Yahudileri’nin vergiye bağlanması.
– Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed’i (zehirli etle) zehirleme girişimi.
– Peygamberimizin Hz. Safiyye ile evlenmesi.
– Mut’a nikâhının yasaklanması.
– Mekke’den Habeşistan’a göçmüş olan müslümanların Câfer-i Tayyar
başkanlığında Medine’ye dönmeleri. Necâşi tarafından Peygamberimize
gıyaben nikâhlanan Ümmü Habibe vâlidemiz de bu kafiledeydi.
– Bizans-İran savaşı. İran’da müthiş veba salgını.
629 – Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmeleri (Umret’ül Kazâ).
– Halid bin Velid ve Amr İbnü’l As’ın müslüman olup Medine’de müslümanlara katılması.
– İran’ın Yemen Vâlisi Bazan’ın Müslüman oluşu.
– Mu’te Harbi. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve
Abdullah bin Revâha’nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid’in
askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin
kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat
vermeden geri çekilmesi. Mu’te Savaşı, Suriye’de müslümanların
Bizans’la ilk karşılaşması idi.
– Zâtu’s-Selâsil Olayı’nda Amr İbnü’l As’ın kumandanlık etmesi.

630 – Mekke’nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi.
– Ebû Süfyan ve oğlu Muaviye’nin Müslüman oluşu.
– Huneyn Gazâsı ve Evtas Savaşı.
– Taif’in muhasarası, putlarının Ebû Süfyan ve Mugîre’nin eliyle yıkılması.
– Savaş esirleri arasında (Halime’nin kızı) süt kardeşi Şeymâ’yı
görünce serbest bırakması ve Hevâzîn heyetine bütün esirlerin serbest
bırakıldığını bildirmesi.
– Savaş ganimetlerinden müellefe-i kulûba (kalpleri islâma ısındırılacak olanlara) hisse verilmesi.
– Çevredeki bazı Arap emirliklerine elçiler göndermesi.
– Kasîde-i Bürde şairi Kâ’b bin Züheyr’in Peygamberimizin huzuruna
gelerek “Bânet Suâdü” diye başlayan meşhur kasîdesini okuması ve
“Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden
kazıyan Allah’ın kılıçlarından biridir” beytini söyleyince Efendimizin
çok memnun olması ve Hırka-i Şerîf’ini hediye etmesi.
– Kızı Hz. Zeyneb’in vefatı. Eşi Mâriye’den oğlu İbrahim’in doğumu.
– Mescid-i Nebevîde üç basamaklı bir minber yapılması.
– Tebük Seferi. Peygamberimizin son gazâsı. Bir çatışma olmadı ama çok
zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizans’a karşı 30
bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir.

– Münafıkların Tebük Seferi’ne katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları fesat yuvası Mescid-i Dırar’ın yıktırılması.
– Sulh ve sükûn devresi. Elçiler yılı (Senetü’l Vüfûd). 70 kadar
kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen
heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri.
– Sevgili oğlu İbrahim’in vefatı. Necâşî için gâib namazı kılması.
631 – Hz. Ebubekir’in hac emirliği.

632 – Peygamberimizin Vedâ (ilk ve son) Haccı ve yüz bini aşkın Huccâc’a verdiği “Vedâ Hutbesi”.
– Müslümanlığın hemen hemen bütün Arabistan’a yayılması. (M.
Hamîdullah’ın tahminine göre müslümanların sayısı bu sırada 400. 000
idi.)
– Peygamberimizin Bakî Mezarlığı’na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü’minleri selamlaması ve şehidlere duası.
– Vefâtından üç gün önce Hz. Ali ile Fahd’a dayanarak mescide gelip
cemaata namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîleri ve son
tavsiyelerde bulunması.

8 Haziran 632Rasulullah’ın vefatı ; Fânî âlemden ebedî âleme göç etmeleri ve ruhunun Refîk-i A’lâ’ya (Yüce Dost’a) yükselişi.

……..

Alıntı ile Cevapla

Efendimizin ümmeti için korktuğu 4 şey?

Efendimizin ümmeti için korktuğu 4 şey?
Asırlar öncesinden gelen bu uyarılar bugünün de sorunu… Peygamberimiz, asırlar öncesinden Ümmetim hakkında en çok korktuğum şeyler:
Peygamberimiz, asırlar öncesinden “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şeyler: Göbek bağlamak, çok uyku, tembellik ve yakîn (iman) azlığıdır” buyurarak şişmanlık tehlikesine dikkatleri çekiyor ve ümmetini uyarıyor.
Günümüzde de tedavisi için uğraş verilen pek çok sağlık problemleri var. Bunlardan bir tanesi de şişmanlık. Özellikle gelişmiş ve gelişme yolunda olan ülkelerde şişman insan sayısı her geçen gün daha da artıyor. Doktorlar şişmanlığı artık en önemli sağlık problemleri sıralamasına alıyor ve şişmanlığın sebep olduğu hastalıklara karşı insanların dikkatlerini çekmeye çalışıyorlar. Şişmanlık vücudumuzu sadece estetik açıdan bozmakla kalmayıp, aynı zamanda çabuk yorulma, nefes darlığı, eklem ağrıları, şeker hastalığı, damar sertliği gibi beraberinde çeşitli ölümcül rahatsızlıklara da zemin hazırlıyor.
Allah Resûlü, asırlar öncesinden “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şeyler: Göbek bağlamak, çok uyku, tembellik ve yakîn (iman) azlığıdır.” (Feyzü’l-Kadir, 1/27 buyurarak şişmanlık tehlikesine dikkatleri çekiyor ve ümmetini uyarıyor. Göbek bağlamak; hadisteki ifadesiyle “kiberu’lbatn” kendini gaflete salıp çok yiyen ve tabir caizse yemek için yaşayan ve tabii bunun neticesi olarak da olabildiğine şişman olan insan demektir ki bu, Allah Resulü’nün dünya ve ahiret hayatları adına endişe duyduğu insanların birinci özelliğidir.
NİÇİN ŞİŞMANLIYORUZ?
Uzmanlar, bel çevresi erkekte 94 santimetreden büyükse risk, 102 santimetreden büyük ise yüksek risk; kadında 80 santimetreden büyük ise risk, 88 santimetreden büyük ise, yüksek risk belirleyicisi olduğunu söylüyorlar. Hareketsiz ve monoton bir yaşam tarzı, beraberinde şişmanlık illetini getiriyor.
Modern hayat, kişilere hazır, lezzetli, çeşitli, ucuz fakat yüksek enerjili yiyecekler sunuyor, buna karşılık fizikî aktiviteleri düşürüyor. Özel otomobiller, toplu ulaşım araçlarının yaygınlığı, binalardaki asansörler, televizyon bağımlılığı gibi daha pek çok sebepten dolayı bedenimizin ihtiyacı olan fizikî hareketlerden uzak kalıyoruz.
ŞU HUSUSLARA DİKKAT!
Kilo almaktan uzak durmak için şu hususlara dikkat edin: 1Kalorisi, yağ oranı fazla besinlerin alımı azaltılmalı, fizikî aktivite artırılmalı. 2Bol yağ, karbonhidrat ve kalori içeren gıdalar yerine, vitamin ve lif bakımından zengin, yağca fakir sebze ve meyveler yenilmeli. 3Bol şekerli ve asitli içeceklerden kaçınılmalı, bol su içilmeli. 4Çocuklardan fast-food türü yemek, kola ve gazoz içilmesi, kraker, cips ve bisküvi gibi gıdaların tüketilmesi azaltılmalı. 5Sabahları düzenli olarak sağlıklı kahvaltı yapılmalı. 6Buzdolabına daha çok yağca fakir gıdalar, meyve ve sebzeler konulmalı.
PEYGAMBERİMİZ NE DİYOR?
Hadis-i şeriflerden hareketle, “Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra da dört-beş saat yeme. Şifa hazımdadır; yani, kolayca hazmedeceğin miktarda ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, yemek üstüne tekrar yemektir.” diyor meşhur tabibimiz İbni Sina. O halde insan midesinin altında kalıp ezilmemeli, yemesini-içmesini disipline edebilen bir irade insanı olmalıdır. Yani mide insanı olmamalıdır. Aslında şişmanlık, -tıbbi bir problem yoksa- sünnete riayet eden bir Müslüman’da olmaması gereken bir durumdur. Hayatını sünnete göre programlayan bir kimse, yemesini de ona göre ayarlayacak, sofradan tam doymadan kalkacak ve hem bu dünyada hem de öte dünyada huzurlu ve mesut olacaktır.
AZ YEMEK USTALIK, ÇOK YEMEK HASTALIK
Kur’an ve sünneti çok iyi anlayan ve bunu hayatlarına yansıtıp çevrelerini nurlandıran mana âleminin sultanları az yemekle alakalı pek çok altın söz söylemişler. O sözlerden bazıları şunlardır:
İlim ve amel, az yemekte, kalp temizliği az uyumakta, hikmet az konuşmaktadır.
Az yemek ustalık, çok yemek hastalıktır.
Çok yiyen çok uyur, herkesten tembel olur.
Çok yemek heder, çok uyumak kederdir.
Çok yemek zihni çalıştırmaz, çok uyumak menzile ulaştırmaz.
Az yiyenin kalp gözü körleşmez, açlıkla hastalık birleşmez.
Az yemek tembellikten uzaklaştırır, bilgi kazanmayı kolaylaştırır.
Çok yemek, organları çok çalıştırıp yıpratır, tedavi için doktor aratır.
Çok yemek tohumudur her derdin, az yemek ilacıdır her ferdin.
Az ye, az uyu, az söyle, nimete kavuşulur böyle.
Az yemek, meyveli bir ağaçtır, hasta kalplere ilaçtır.
Bugün Ali İhsan ER

Kur’an Dinle ve İndir – Abdurrahman Bukhaatir

Full Kuranı Kerim Hatim Programı

Program İçeriği : Sesli Kuran Takibi

Konu Listesi 4 Dilde Kuran Meali Arama

Kur’an Dinle ve İndir – Abu Bakr Al-Shatery

Mp3 Olarak Kur’an-i Kerim 20 Sûre -No Rapid-

Tecvidli Kur’an-ı Kerim Öğrenme Programı

Bu program sayesinde tecvidli Kur’an-ı Kerim Okumasını Öğrenebilirsiniz.
Ekran Görüntüsü:

Kurani Kerim Arapça (Cep Telefonu için)

Son zamanlarda çıkmış cep telefonları için, en kullanışlı Kuran uygulamalarından biri olan bu program ile artık seyahatlerinizde de Kuran okuyabileceksiniz. Programı ilk açtığımızda, sureler sırasıyla yukarıdan aşağıya sıralı bir biçimde geliyor. Okumak istediğiniz sureyi seçip, herhangi bir kısıtlama olmadan okuyabilirsiniz.
Programın özellikleri:
Kuran’daki bütün sureler, sırasıyla mevcut.
Kuran harfleri büyüktür ve rahat okunabilir.
Kaldığınız yeri kaydetme.<
Kendi kontrol edeceğiniz ok ile okuduğunuz yerin altını karıştırmamak amacıyla sürükleyebilme.
Müzik dinleyebilme.
Ses ayarı.
Yatay ve dikey okuma seçenekleri eklendi.
Bu sürümle birlikte;
Bazı harf ve hareke hataları düzeltildi.

Not: Program; Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Siemens ve Motorola telefonlarının birçok modeliyle uyumludur.

İnnDirdiğiniz Zip’li dosyayı açmalı ve içindeki Jar uzantılı dosyayı bluetooth veya data kablosuyla telefonunuza aktarmalısınız.

DOWNLOAD

5 Vakit Ezan Okuyan Program

Ezan vakti geldiğinde her ülke ve şehir için farklı ezan okuyuşlarını seçebileceğiniz bir program.

Ekran Görüntüsü:

Salatı Tefriciye Programı

Programın içeriğinde;

Salatı Tefriciyenin sesli okunuşu,
Türkçe okunuşu ve
Meali bulunmaktadır. Ayrıca okunan miktarı ve kalan miktarı gösteren butonlar vardır.

DOWNLOAD WHY-İSLAM.NET SALAT-I TEFRİCİYE OKUMA, EZBERLEME VE HESAPLAMA PROGRAMI

Sabah Namazina nasil kalkilir?

Sabah Namazina nasil kalkilir?


Cemil Tokpınarın yazdığı Sabah Namazına Nasıl Kalkılır isimli kitabın sesli bölümlerini indirmek için tiklayınız …

Bölüm 1: http://www.radyonur.com/snamaz/1.wma
Bölüm 2: http://www.radyonur.com/snamaz/2.wma
Bölüm 3: http://www.radyonur.com/snamaz/3.wma
Bölüm 4: http://www.radyonur.com/snamaz/4.wma
Bölüm 5: http://www.radyonur.com/snamaz/5.wma
Bölüm 6: http://www.radyonur.com/snamaz/6.wma
Bölüm 7: http://www.radyonur.com/snamaz/7.wma
Bölüm 8: http://www.radyonur.com/snamaz/8.wma
Bölüm 9: http://www.radyonur.com/snamaz/9.wma
Bölüm 10: http://www.radyonur.com/snamaz/10.wma
Bölüm 11: http://www.radyonur.com/snamaz/11.wma
Bölüm 12: http://www.radyonur.com/snamaz/12.wma

Hadis Sohbeti – 2. Bölüm, Prof. Dr. M. Esad Coşan

Hz. Muhammed (S.A.V.), 4 Halife Devri, Sahabelerin Hayatı 14 VCD

Hz. Muhammed (S.A.V.), 4 Halife Devri, Sahabelerin Hayatı 14 VCD

Dosyaları indirirken mutlaka GETRIGHT veya FLASHGET gibi bir download programı kullanınız. Aksi halde yükleme kesilirse kaldığınız yerden devam edemezsiniz…

1- Hz. Muhammed’in Hayatı -1-
Peygamberimizin Çocukluğu, İlk Vahiy

2- Hz. Muhammed’in Hayatı -2-
Peygamberimizin Tevhid Mücadelesi, Miraç ve Hicret

3- Hz. Muhammed’in Hayatı -3-
Savaşlar, Mekke’nin Fethi, Veda Haccı

4- Hz.Ebubekir

5- Hz. Ömer

6- Hz. Osman

7- Hz. Ali

8- Bir İnsan Olarak Hz.Muhammed -1-
Alçakgönüllü, Önder, Bilgi ve Hikmet, Cömert

9- Bir İnsan Olarak Hz.Muhammed -2-
Şefkat, Hoşgörü, Es, Cesur, Vefalı, Şakacı, Hayvansever, Nazik

10- Sahabelerin Hayatı -1-
Zübeyr bin Avam, Talha bin Ubeydullah, Abdurrahman bin Avf Eyyüb el Ensari, Enes bin Malik, Bilal-i Habeşi

11- Sahabelerin Hayatı -2-
Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ebu Zer El Gaffari, Said bin Zeyd, Abdullah bin Revaha, Ammar bin Yasir, Ebu Said el Hudri

12- Sahabelerin Hayati -3-
Hz.Hamza, Selman el Farisi, Halid bin Velid, Mus’ab bin Umeyr, Zeyd bin Harise, Hz.Hatice

13- Hanım Sahabeler
Hz.Sevde, Hz.Aişe, Hz.Hafsa, Hz.Ümmü Seleme, Hz.Cüveyriye, Hz.Safiyye, Hz.Zeynep, Hz.Fatima, Hz.Zeynep bin Fatima

14- Kudüs’ün Fethi ve Selahaddin Eyyübi

http
http://208.70.27.191/2/items/Peygamberimiz-4Halife-Devri/
http://208.70.27.192/2/items/Peygamberimiz-4Halife-Devri/

ftp
ftp://208.70.27.191/2/items/Peygamberimiz-4Halife-Devri/
ftp://208.70.27.192/2/items/Peygamberimiz-4Halife-Devri/

Dini Wallpaperler

İslami Wallpaperlar
Mevlid Kandili

Mevlid Kandili

Enbiyâ, 107“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiyâ, 107)

İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü’l-evvel ayının 12.gecesi doğmuştur. Milâdî takvime göre ise bu, 571 yılı Nisan ayının yirmisine rastlamaktadır. Bu mübarek geceye “Mevlid Kandili” denir.
O’nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.
O’nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.O gecenin sabahı gerçekten de feyizli bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidâyet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allahın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:
“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki  daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.”
(Âl-i İmrân, 164)

Âl-i İmrân, 164Bu gece, müslümanlar arasında yüzyılllardan beri büyük bir coşku ile kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygı ile anılmaktadır. Büyük Türk Alimi Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı “Vesiletün’necat” olan mevlid kitabı O’nun doğumunu, üstünlüğünü ve mucizelerini en güzel bir şekilde dile getiren değerli bir eserdir.

Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O’nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir.

Bununla beraber, O’nun ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimize örnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman O’nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz.

O âlemlerin Rabbinden, “Alemlere rahmet olarak gönderildi.” Asırlara sığmayacak inkılapları birkaç sene içerisinde gerçekleştirdi. Evlâtlarını diri diri toprağa gömen babalar O’na ve getirdiği prensiplere iman ettikten sonra mükemmelleştiler, dünyaya insanlık, adalet ve medeniyet rehberi olacak hale geldiler. İnsanlar O’nun tek emriyle, kökü yüzlerce yıl derinde olan alışkanlıklarını bıraktı.

O, yirminci asır insanının yüzyılda yerleştiremediği hakkı, hukuku, adâleti, hürriyeti, demokrasiyi ve insan haklarını bir solukta yerleştirdi. Böylece cehâlet asrı bir saâdet asrı olup, çıktı. Nihayet asır, asırlara taştı. Ve O, çağlar ötesiyle kucaklaştı.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed kendisinden önceki peygamberler gibi sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. O’nun diğer peygamberlerden en farklı yönlerinden birisi budur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler.”
(Sebe, 28)


İnsanlığın her zaman ve mekânda Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği ilâhî mesaja ve bu mesajın hayata geçirilmiş şekli olan onun sünnetine ihtiyacı vardır.  O’nu örnek almak, Kur’an’a uymaktır. Çünkü Hz. Aişe (r.a.)’nın ifâdesiyle O’nun ahlâkı Kur’an’dı.(Müslim, Misâfirîn, 139).
Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in inananlar için en güzel örnek olduğunu bildirmekte ve bu hususta şöyle buyurulmaktadır:


“Andolsun, Allah’ın rasûlünde sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 21)


Bu geceyi nasıl ihya edelim?

Bütün insanlık âlemine bir hidayet tarihi açan ve âlemlere halis ilâhî rahmet olan böyle yüksek şanlı bir Peygamber’in ümmeti olmakla şereflenmiş bulunan biz müminlere ne mutlu!  Bu geceyi vesile bilerek, O’na ümmet olmanın şuuruna erebilmek, Bu gecenin manevî zenginliğinden istifâde etmek için en azından bir Tesbih Namazı kılalım, bir de Hatm-i Enbiyâ yapalım.

O’na  ümmet olan müminlere gevşeklik yakışmaz.

Unutmayalım…

Alemlere rahmet olarak gönderilen muazzez Peygamberimizin, doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhîler söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir, sadece bu geceyi yaşamak yeterli değildir. Yüce Allah’ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yegâne yolu, Peygamberimizin yolundan gitmektir…“De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın…”
(Âl-i İmrân, 31)

~ yazan: islamcokguzel Mart 8, 2009.

5 Yanıt to “Mevlid Kandili”

 1. Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz bu ayın 12’sinde dünyayı şereflendirmişlerdir. Bu itibarla, senenin ilk kandili olan Velâdet kandili (Mevlid gecesi) bu akşama tekabul etmektedir.
  Yazınızda da belirttiğiniz gibi bu ay içinde mümküm olduğu kadar salât-ü selâmı (Salât-ı Nâriye, Salât-ı Münciye ve Salât-ı Fethiye) çok okumalıdır.
  Bu gecenin manevî zenginliğinden istifâde etmek için bir tesbih namazı kılmalı, bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

  Tesbih namazına niyet:

  „Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz’in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“

  İnşaallah bu geceyi, en iyi şekilde değerlendirenlerden oluruz.

 2. rabbim sizden iki cihandada razı olsun böyle insanlara yardım etmeniz ve onların gözlerini açmanız çok güzel ama öyle bir zamandayız ki mevlama tam teslim olamıyoruz ama böyle rabbim için birşeyler yapmanız beni umutlandırıyor biz tam teslim olamıyoruz bizden sonra gelenler teslim olur inşallah tek temennim doya doya islamı yaşamak ve yaşatmak rabbim inşallah bugünün hatrına bizleri bagışlarda hidayete olanlardan oluruz bugün gibi bir hayırlı gün belki bulamayız o yüzden hayırla ibadetlerle geçirmeniz dilegi
  yle allaha emanet olun

 3. sizlerdende dualarınızı bekliyoruz temiz agızdan dua almak ne mutlu bize bu gün bol bol dua edelim ki rabbim dünyayı pisliklerden temizlesin biraz olsun haramdan zinadan gavlet uykusundan dünyaya tapmaktan insanları alı koysun imanı olan imsan ban başka oluyor her konuda en sevmedigi şeyi bile sırf rabbim razı olsun diye seviyor dünyaya dalmışken hep bana hep bana derken bunlardan vazgeçiyor kendine beyenirken şimdi onun günahının altından nasıl kallkaçagını düşünüyor bir zamanlar dünya tatlı hoş gelirken şimdi ise dünya bile gözükmüyor sadece birşeyler yapayımda rabbimin rızasını kazanmaya çalısıyorsun hedeflerin deyişiyor mevlaya kavuşmayı arzılıyorsun attıgın her adımda işte rabbime gidiyorum diye heyecanlanıyorsun ama yine evine geldiginde hüzün doluyor içine bugünümde geçti yine kavuşamadım diye için içini yiyiyor gönül hem ona kavuşmak istiyor hemde yaptıgı hatalardan ötürü nasıl cevap vereçen nasıl mevlamın karşısında duruçam diye düşünüyor beyin insan bugünde rabbime birşey yapamadım bugünde eksik kaldım dediginde artık dünyadan kopuyor anam babam gelse gözüm görmüyor rabbim inşallah bize merhamet ederde imanımız kuvvetlenir sizlerdende dua bekliyorum hak aşıkları dua edınki daha çok insanlarda bu duygularıda tatsın onlarda uyansın gavlet uykusundan uyansınlar ve uyandırsınlar allaha emanet olun EFENDİMİZ SAS SANÇAĞI ALTINDA BULUŞMAK DİLEGİYLE KANDİLİNİZ ŞİMDİDEN MÜBAREK OLSUN VE HAYIRLA GEÇİRMENİZ DİLEGİYLE

Gel Efendim (Mektup)

Kur’an-ı Kerim Ziyafeti – İndir – İzle

Kur’an-ı Kerim Ziyafeti – İndir – İzle

Kuran Sevdalilarina Özel…………..
Dünyaca Ünlü Hafizlardan Bir Demet:

İÇERİK:

Ahmet Eryilmaz: Türkiye
Abdurrahman Sadien: Güney Afrika
Ahmet Karali: Türkiye
Kerim Mansuri: Iran
Yasin Abdussamed: Misir
Abdulkadir Sehitoglu: Türkiye

CAPSLAR:ÖZELLİKLER:

Summary:
Duration: 00:57:22
Bit rate: 939kbps

Video:
Format: mpeg4
Size: 352×288
Frame rate: 25.00fps

Audio:

Format: mp3
Bit rate: 128kbps
Sample rate: 44100Hz
Channels: Stereo

DOWNLOAD

http://rapidshare.com/files/15638122…pfly.part1.rar
http://rapidshare.com/files/15638166…pfly.part2.rar
http://rapidshare.com/files/15638208…pfly.part3.rar
http://rapidshare.com/files/15641081…pfly.part4.rar
http://rapidshare.com/files/15638217…pfly.part5.rar
http://rapidshare.com/files/15638206…pfly.part6.rar
http://rapidshare.com/files/15637515…pfly.part7.rar